Vážení návštevníci stránky
 Obec Kurimany  zriadila novú Web stránku na adrese:

http://www.obeckurimany.sk/


Hlasujte za Ekologický počin roka 2015!

Obec, ktorá vyhrá ocenenie, získa finančnú odmenu vo výške 1500 €
na aktivity spojené s odpadovým hospodárstvom.

Ekologickým počinom roka sa rozumie významný počin z hľadiska samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, ktorý sa samospráve podarí úspešne zrealizovať a prinesie úžitok občanom mesta/obce v oblasti čistejšieho a zdravšieho životného prostredia, šetrenia zdrojov a financií, zvýšenia vedomostí a zručností obyvateľov a skvalitnenia komfortu ich života.

                                                   hlasovanie ukončené

Do užšieho výberu sa dostalo 7 obcí so svojimi projektmi:  

       Kurimany - Premena skládky na zónu oddychu

·        Nitrica - Vyhliadka namiesto skládky odpadu
·        Nižný Hrušov - Čistejší Nižný Hrušov
·        Vysoká nad Kysucou - Spoločnými silami za krajšie prostredie
·        Tuchyňa - Vďaka „enviropolícii“ je Tuchyňa čistejšia
·        Tvrdošovce - Brigáda „Za krajšie Tvrdošovce“
·        Lúčka - Súťaž o krajšiu Lúčku

Za obce môžete hlasovať do 2. októbra 2015.
Výsledok, kto získa ocenenie v kategórii Ekologický počin v tomto ročníku súťaže, bude oznámený 8. októbra 2015 na konferencii Samospráva a triedený zber 2015 v hoteli Residence, Donovaly.

SEPAROVANIE A NEPOVOLENÉ SKLÁDKY ODPADOV

                                                                            
                                                                    

Spoločnosť SPP-Distribúcia  informuje o existencii nového komunikačného kanála  na podanie žiadosti o pripojenie   

                                                     List Okresného riaditeľstva HaZZ v Levoči
                                                             upozornenie pre rok 2015                          
Ako vybaviť
                                             KLIENTSKE CENTRUM LEVOČA

 Kontakty
Pracovisko č. 1 podateľňa, supervízor                                                  053/3100423       
Pracovisko č. 2  oddelenie dokladov053/3100415  
Pracovisko č. 3   oddelenie dokladov053/3100416  
Pracovisko č. 4 oddelenie dokladov053/3100416           
Pracovisko č. 5  okresný dopravný inšpektorát053/3100413 
Pracovisko č. 6 okresný dopravný inšpektorát053/3100414 
Pracovisko č. 7  pokladňa 053/3100412 
Pracovisko č. 8  odbor starostlivosti o životné prostredie 053/3100411 
Pracovisko č. 9  pozemkový a lesný odbor053/3100417 
Pracovisko č. 10  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  053/3100418 
Pracovisko č. 11  odbor živnostenského podnikania 053/3100419 
Pracovisko č. 12  kataster - overovanie geometrických plánov053/3100420 
Pracovisko č. 13  kataster - poskytovanie informácií053/3100421 
                                                            

                     Úradné hodiny:
         Pondelok        08.00 – 15.00
         Utorok       08.00 – 15.00
         Streda       08.00 – 17.00
         Štvrtok       08.00 – 15.00
         Piatok       08.00 – 14.00
Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:
-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222   pondelok - piatok od 8,00 - 18,00
-  www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
-  www.minv.sk 


Klientske centrum - prízemie budovy Okresného úradu Levoča
Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 • Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor 
-       príjem podaní pre odbory okresného úradu
-       osvedčovanie listín a podpisov na listinách
-       supervízor
-       poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam     
-       podateľňa katastrálneho odboru
-       návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,
-       návrhy na záznam,
-       návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,
-       návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
-       návrhy na zápis poznámky,
-       návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,
-       písomné podania adresované katastrálnemu odboru,
-       písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra
 • Pracovisko č. 2,3,4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad
 • Oddelenie dokladov
-       príjem, vyhotovenie a výdaj dokladov – občianskych preukazov, pasov, vodičských preukazov
-       výdaj osvedčení o evidencií vozidiel
 • Pracovisko č. 5, 6 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad
 • Okresný dopravný inšpektorát
-       prihlásenie vozidla
-       prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ –odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-       prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
-       odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
-       výmena tabuliek s evidenčným číslom
-       dočasné vyradenie vozidla z evidencie
-       trvalé vyradenie vozidla z evidencie
-       zmena farby vozidla
-       ukončenie leasingu    
 • Pracovisko č. 7 – pokladňa
-       príjem finančných prostriedkov za trovy konania
-       príjem správnych poplatkov
 • Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie
-       ochrany prírody a krajiny
-       ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
-       vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
-       verejných vodovodov a kanalizácií
-       rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
-       ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
-       odpadového hospodárstva
-       prevencie závažných priemyselných havárií
-       posudzovania vplyvov na životné prostredie
-       obalov a odpadov z obalov
 • Pracovisko č.9 - pozemkový a lesný odbor
-       vybavovanie agendy pozemkového a lesného odboru
-       podateľňa  pozemkového a lesného odboru
 • Pracovisko č. 10 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
-       uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
-       zápis alternatívneho pohonu LPG
-       schválenie prestavby vozidla
-       vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
-       schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
-       zápis identifikačného čísla vozidla –VIN
-       vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
-       povolenie prestavby vozidla
-       pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
-       vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete-cesty II. a III. triedy
-       povolenie zvláštneho užívania ciest –rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
-       povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
-       povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
-       určenie osadenia dopravného značenia –dočasné a trvalé
-       stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
-       povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy
 • Pracovisko č. 11 - odbor živnostenského podnikania
-       ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
-       podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
-       podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
-       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
-       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
-       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
-       prvozápis do obchodného registra
-       obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
-       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
-       prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
-       prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
-       prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
-       vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
-       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
-       výpis z obchodného registra (výstup z informačného systému – obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby)
 • Pracovisko č. 12 - kataster -  overovanie geometrických plánov
-       preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,
-       preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,
-       poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,
 • Pracovisko č.13 - kataster -  poskytovanie informácií
-       výpisy z listu vlastníctva,
-       informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),
-       kópie z katastrálnej mapy,
-       kópie z mapy určeného operátu,
-       identifikácia parciel,
-       kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,
-       poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,
-       poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
-       údaje z pozemkovej knihy,
-       poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy


O Z N A M

Oznamujeme cestujúcim, ktorí cestujú spojom
č. 37 zo Spišskej Novej Vsi s odchodom o 19.40 hod., že počas mesiaca február  2015 bude spoj skúšobnou prevádzkou zachádzať až do Kurimian.

Ak sa potvrdí dostatočný záujem cestujúcich spoj bude opäť premávať až do Kurimian.

________________________________________________________________
Kalendár separovaného zberu na rok  2015
Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2015

Zložky triedeného zberu odpadu


________________________________________________________________
P O Z V Á N K A

Ochotníci z Iliašoviec odohrajú divadelné predstavenie
P Á V A
od Boženy Slančíkovej Timravy
dňa 11.1.2015 o 15.00 hodine
v sále kultúrneho domu v Kurimanoch
                                             Vstupné: deti do 15 rokov 0,50 €, dospelí 2,-€
                    _________________________________________________________________
                                                       R E F E R E N D U M   2015
http://www.minv.sk/?referendum


                    _________________________________________________________________
                                       VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁV OBCÍ

http://volbysr.sk/oso2014/sk/data.html

Výsledky volieb v obci Kurimany

Počet platných hlasov pre kandidáta na starostu

Zoznam zvolených poslancov 

________________________________________________________________
    

                                                  P O Z V Á N K A 

Obecný  úrad  v Kurimanoch   pozýva  mamy, staré  mamy a ostatných  občanov  na oslavy Dňa  matiek, ktoré sa  uskutočnia  18.5.2014  o  15 hod.  v kultúrnom  dome v Kurimanoch.

O Z N A M

Informujeme   obyvateľov  obce o možnosti využitia služieb spoločnosti s vysokokvalitným a profesijným prístupom pri odstraňovaní azbestu a nebezpečného materiálu. Spoločnosť  AZBEST Profi, s.r.o.
(s prideleným oprávnením) sa zameriava na činnosti spojené s poradenskou činnosťou, vypracovaním cenovej ponuky,  demontážou a následnou likvidáciou azbestu. Klientom okrem poskytnutých služieb zabezpečí aj legálnosť odstránenia nebezpečného materiálu a potvrdenie o je ho legálnom uskladnení a následnej likvidácii na skládke.
link:  www.azbest-profi.sk